Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

Ve školním roce 2021/2022 otevřela ZŠ Jeseník přípravnou třídu. Tato třída je určena přednostně dětem s odkladem povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je vyrovnat jejich vývoj a vybavit je pro školu potřebnými dovednostmi a návyky (zaměřují se na cílený a systematický rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a pracovního chování). Dětem by měla pomoci ke snadnějšímu začlenění do vyučovacího procesu a v předcházení případným budoucím školním neúspěchům.

Přípravná třída byla zřízena na pracovišti Boženy Němcové.  Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Burešová, radka.buresova@zsjesenik.cz  |  +420 606 760 792