Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

 

Ve školního roce 2023/2024 chceme znovu otevřít přípravnou třídu. Třída bude určena přednostně dětem s odkladem povinné školní docházky a dále dětem, které dosáhnou šesti let od září do prosince 2023 (daného školního roku).

Význam přípravné třídy

Cílem je vyrovnat jejich vývoj a vybavit je pro školu potřebnými dovednostmi a návyky (zaměří se na cílený a systematický rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a pracovního chování). Dětem by měla zajistit snadnější začlenění do vyučovacího procesu v první třídě a předcházet případným budoucím školním neúspěchům.

Podmínky a kritéria přijetí

Do přípravné třídy budou přijímány děti na základě žádosti rodičů a přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) doručené do 31. května. O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy ZDE.

Přípravná třída bude zřízena na pracovišti Průchodní. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí (maximální počet je 15 dětí). Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Ve školním roce 2023/2024 otevře škola jednu přípravnou třídu kapacitou maximálně 15 žáků. V případě, že se přihlásí více dětí, bude výběr žáků probíhat podle následujících kritérií:

  1. žádost o přijetí a související doporučení školského poradenského zařízení je podána v řádném termínu,

  2. dítě má místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník,

  3.  dítě má na škole sourozence,

  4. pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Burešová, radka.buresova@zsjesenik.cz | +420 606 760 792