HLAVNÍ PROUD

HLAVNÍ PROUD

V Jeseníku je jedna základní škola, která je specifická tím, že sídlí na třech samostatných budovách - 1. stupeň na ulici Průchodní a na ulici B. Němcové, 2. stupeň pak v budově na ulici Nábřežní. Žáci po 5. třídě plynule přecházejí na 2. stupeň této základní školy. Žáci jsou vzděláváni podle programu Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který reflektuje potřebu postupné změny vzdělávacích prirot včetně rozvoje kompetencí pro 21. století a důrazu na důležitá průřezová témata jako jsou zejména environmentální, regionální, mediální a etická výchova.

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ

Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech.

V hlavním proudu vzdělávání se hlásíme ke klasifikaci. Zdůrazňujeme, že se jedná jen o jednu z forem hodnocení, které má mít zejména formativní efekt pro žáka a je proto vždy doprovázena např. sebehodnocením nebo cílenou zpětnou vazbou. Žákům je dávána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Zavádíme do výuky efektivní metody - skupinové a projektové vyučování, badatelsky orientovanou výuka apod. Frontální způsoby práce jsou pravidelnou součástí hlavního vzdělávacího proudu, jsou však pravidelně kombinovány s jinými způsoby práce. Umožňujeme výuku v blocích u vybraných předmětů. V rámci rozvrhu vytváříme pravidelný prostor pro práci třídního učitele v třídnických hodinách.

Věnujeme stejnou péči všem žákům, provádíme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci se SPC a dalšími zainteresovanými subjekty a také se zaměřujeme na nadané žáky a vytváříme trvalé podmínky pro jejich rozvoj.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Spoluzodpovědnost žáků a rodičů na dosahování vzdělávacích výsledků podporujeme nabídkou společných třídních schůzek i individuálními konzultacemi formou tripartity. Nárazově pořádáme tematické diskusní kavárny s vedením školy.

Pravidelně zveme rodiče na akce pořádané třídami, školou, například Vánoční posezení, loučení s páťáky, Mikulášský turnaj rodiče vs učitelé, podzimní táborák, výlet školní družiny za poznáním, Doškolná, Vánoční jarmark, apod. Úzce spolupracujeme se spolkem Sdružení rodičů při základní škole.

Ke stažení