Kdo je to školní psycholog

Školní psycholog je tu pro žáky, zákonné zástupce i učitele. Působí v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje, provádí skupinovou nebo individuální psychodiagnostiku a psychologickou intervenci. Na hypotetické dotazy odpovídá Milada Herodková – školní psycholožka naší školy.

Konzultační hodiny:

Pondělí          7:30 - 14:00          Nábřežní
Úterý              7:30 - 14:00          Průchodní
Středa            7:30 - 14:00          Boženy Němcové
Čtvrtek a pátek     dle osobní domluvy

 

Kontakt:

Tel.:     724 391 270          mail: milada.herodkova@zsjesenik.cz

 

Jak vlastně pracuje školní psycholog ve škole?

Jsem součástí školního poradenského pracoviště, takže jsem v kontaktu a ve spolupráci zejména s výchovnými poradci a metodikem prevence. Mou náplní práce je činnost jak skupinová, jejímž cílem je zlepšení fungování kolektivu školní třídy, tak individuální, kdy pracuji jednotlivě s konkrétními žáky – v tom případě je k zahájení péče nezbytný písemný souhlas zákonných zástupců.

V jakém případě se můžete žák nebo rodič obrátit na školního psychologa?

V případě…

 • výukových obtíží (školní neúspěšnost, speciální vzdělávací potřeby žáka, problémy s podáváním výkonu ve škole, se soustředěním, motivací, s plánováním domácí přípravy),
 • výchovných obtíží (potíže s přijetím a dodržováním pravidel chování, nevhodné chování související s hyperaktivitou, projevy agresivity, záškoláctví)
 • osobních potíží souvisejících se školou (adaptace na školu, napětí, strach, tréma, obavy ze selhání, starosti způsobené aktuální obtížnou životní situací žáka),
 • problémů v oblasti mezilidských vztahů (vztahy dítěte s kamarády, spolužáky, sourozenci, rodiči),
 • obtíží v komunikaci (mezi žáky, rodičem a žákem, učitelem a žákem, mezi rodičem a učitelem),
 • volby další vzdělávací cesty a budoucího povolání,
 • aktuální krize (základní krizová intervence).

Může mít žák nebo rodič jistotu, že probírané informace zůstanou tzv. pod pokličkou?

V rámci etického kodexu školního psychologa jsem vázána mlčenlivostí, obsah konzultací je důvěrný a jakékoliv informace jsou škole či jiným institucím předávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců.

Lze využít Vašich služeb pro řešení osobních psychických problémů?

Neposkytuji soustavnou psychoterapii, v případě její potřeby předám zájemci kontakt na jiné pracoviště.

A jakých situacích se s Vámi ještě může rodič, žák nebo učitel ve škole potkat?

Mezi běžné situace, kdy jsem v kontaktu s žáky, zákonnými zástupci a učiteli patří:

 • průběžné konzultace,
 • odborné pedagogické intervence ve výuce,
 • mediace při komunikaci školy se zákonnými zástupci, případně s dalšími subjekty vstupujícími do výchovně vzdělávacího procesu,
 • odborná poradenská činnost při jednání výchovných komisí,
 • účast na společných třídních schůzkách s rodiči.