ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

...je tady pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky,

 • aby pomáhalo rovným příležitostem u všech žáků a předcházelo jejich školní neúspěšnosti,
 • aby zajistilo poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhodnocovalo jejich dopad na vzdělávání žáka,
 • aby zaštítilo kontinuální kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • aby podpořilo vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • aby pečovalo o dobré klima ve škole a na všech úrovních vztahů (rodiče - žáci - učitelé - zaměstnanci),
 • aby poskytlo včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • aby garantovalo předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • aby nabídlo metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů při vzdělávání,
 • aby moderovalo spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Působí zde a pravidelně se scházejí

 • výchovní poradci
  • PaedDr.Zdeňka Mrosková (Průchodní)   zdenka.mroskova@zsjesenik.cz 
  • RNDr. Miloslava Holubová (Boženy Němcové)   miloslava.holubova@zsjesenik.cz 
  • Mgr. Libuše Janečková (Nábřeží)   libuse.janeckova@zsjesenik.cz 
 •  školní metodici prevence
  • Mgr. Jana Kozlová (metodik prevence pro 1. stupeň)   jana.kozlova@zsjesenik.cz
   • pomocný metodik na Průchodní - Mgr. Niki Pavlíková
   • pomocný metodik na B.Němcové - Radim Klosowski, DiS
  • Mgr. Romana Grosičová (metodik prevence pro 2. stupeň)   romana.grosicova@zsjesenik.cz 
 • školní psycholog a kariérový poradce - PhDr. Milada Herodková  I  milada.herodkova@zsjesenik.cz  I  724 391 270
 • školní speciální pedagog - Mgr. Gabriela Žáková  I  gabriela.zakova@zsjesenik.cz   I   601 160 045

Pracovníci poradenského pracoviště mají své kontaktní hodiny na svých domovských pracovištích. Po telefonické nebo emailové domluvě lze sjednat osobní schůzku nebo konzutaci. V případě potřeby neváhejte naše školní poradenské pracoviště kontaktovat. Je tady pro Vás.