VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

Základní škola Jeseník byla od šk. r. 2021/2022 vybrána KÚ jako určená škola k organizaci vzdělávání žáků cizinců dle novely školského zákona.

Žáci-cizinci mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání na krajem určených školách. Takovou školou je od záři 2021 také Základní škola Jeseník. Ať už tito žáci možnost využijí nebo ne, mají dle § 16 školského zákona nadále nárok na podpůrná opatření s ohledem na odlišné kulturní prostředí a životní podmínky.


 

BEZPLATNÁ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ CIZINCŮ

Naše škola je školou určenou pro zajištění přípravy prezenční formou. Seznam určených škol zveřejní krajský úřad na svých webových stránkách. Krajský úřad je povinen určit alespoň jednu školu pro distanční vzdělávání na území kraje. Kmenová škola je povinna zajistit ve škole pro žáka účastnícího se distančního vzdělávání přístup k informačním technologiím.

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Systém jazykové přípravy se nevztahuje na přípravné třídy, ve kterých je s ohledem na nízký počet dětí podpora dostatečně individualizována.

Organizace jazykové přípravy

V případě, že dojde k naplnění skupiny minimálně dvěma žáky, zřídí škola PREZENČNÍ skupinu.Organizace bude probíhat 2 dny v týdnu dle upřesněného rozvrhu.

Žáci budou absolvovat jazykovou přípravu místo výuky ostatních předmětů. Žáci jsou automaticky z výuky, kterou zameškají z důvodu účasti na jazykové přípravě, uvolněni. V prvním pololetí školního roku bude výuka (v případě otevření skupiny) zahájena od 19. 9. 2022. Rozsah přípravy bude určen dle diagnostiky potřeb žáků v rozmezí 100 - 200 hodin v rozmezí 10 měsíců (nezapočítávají se letní prázdniny).

Podmínky přijetí k jazykové přípravě

  • Žáci cizinci, kteří plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců. Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. V případě, že má fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno z nich je české, se taková osoba nepovažuje za cizince. Žáci cizinci mají v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání.

  • Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Vzor žádosti v různých jazycích naleznete zde:

https://cizinci.npi.cz/pripravujeme-pro-skoly-preklady-informaci-pro-rodice-o-naroku-na-jazykovou-podporu/


 

Více informací poskytne v případě zájmu vedení školy.

Ke stažení