Škola pro všechny II

Od září 2019 se naše škola zapojila do projektu realizovaného městem Jeseník s názvem „Škola pro všechny II“ s rozpočtem téměř 40 mil. Kč.

Cílem projektu je rozvoj kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Naši žáci se tak budou moci účastnit doučování a volnočasových kroužků.

Možností navštěvovat doučování chceme zajistit lepší adaptaci dětí na přechod mezi stupni vzdělávání a pomoci žákům, kteří potřebují pomoc s domácími úkoly, procvičováním školní látky nebo chtějí vysvětlit něco, čemu nerozumí. Nástrojem bude doučování problematického učiva pomalým tempem, hravou formou.

Zacílení kroužků bude např. na životní prostředí a ochranu přírody, kulturní a duchovní hodnoty, chování v kriz. situacích, obecný prospěch a obecně prospěšnou činnost, události a vývoj veřejného života, týmové sportovní aktivity, projektový kroužek či sociální a personální
kompetence. Prostřednictvím těchto kroužků je cíleno na smysluplné využití volného času žáků a zlepšení podmínek pro pokračování ve studiu.

Velmi důležitá je pro naši školu také personální podpora prostřednictvím školního asistenta a školního psychologa. Ale také metodická podpora našim asistentům pedagoga a školním asistentům prostřednictvím metodického vedení.

A pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků budou realizovány výjezdové aktivity s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.

Podrobná specifikace projektu:
Název projektu: Škola pro všechny II
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013617
Doba realizace projektu: 1. 09. 2019 – 31.8. 2022
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové náklady: 39 224 284,63 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 • METODIK ASISTENTŮ PEDAGOGA A ŠKOLNÍCH ASISTENTŮ
  Metodik poskytuje asistentům pedagoga a školním asistentům podporu a metodické vedení v oblasti jejich práce, zejména pak v oblasti spolupráce s učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky, doporučuje různá školení a další možnosti rozvoje apod. Plánováno je nejen společné setkávání (4x za šk. rok), ale i průběžné individuální metodické konzultace.
 • VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ S CÍLEM ZAVEDENÍ NOVÝCH METOD
  V rámci aktivity budou pořádány výjezdy pro pedagogické pracovníky mateřských škol za účelem jejich rozvoje a podpory aplikace nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy. Cílem budou zejména vzdělávací zařízení, která úspěšně aplikují nové metody
  (např. Začít spolu, Montessori pedagogika atd.), která pedagogům představí tyto metody nejen teoreticky, ale hlavně v praxi.
 • ROZVOJ PROSOCIÁLNÍCH, KOGNITIVNÍCH A EMOČNÍCH DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ
  Náplní klíčové aktivity bude tzv. olympiáda mateřských škol. V úvodní části šk. roku proběhne odborná přednáška/seminář v tematické oblasti rozvoje prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí. V návaznosti na to bude realizován nácvik kolektivních aktivit v jednotlivých mateřských školách se zaměřením na rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí. V průběhu roku se pedagogové ze zapojených MŠ sejdou pod vedením odborného garanta společného vzdělávání za účelem sdílení zkušeností z přípravy a případného metodického upřesnění kolektivních aktivit. V závěru školního roku pak bude realizována velká přehlídka kolektivních aktivit zapojených školek.
 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM
  V rámci KA budou vytvořeny jednotlivé doučovací skupiny, které budou určeny pro žáky partnerských základních škol. Primárním cílem těchto skupin bude podpora žáků pro lepší adaptaci na přechod mezi stupni vzdělávání. Hlavními účastníky budou žáci, kteří potřebují pomoc s domácími úkoly, procvičováním školní látky nebo chtějí vysvětlit něco, čemu nerozumí. Využitím odlišných didaktických metod a dostatečným časovým prostorem pro probrání látky si budou moct účastníci doplnit znalosti a dovednosti na minimálně stejnou úroveň jako má většina dětí ve třídách, do kterých dochází. nákladů, zejména nákladů na případný kancelářský materiál.
 • KROUŽKY KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
  V rámci této podaktivity vzniknou volnočasové aktivity (kroužky) pro žáky základních škol ORP Jeseník. Tyto kroužky se budou zaměřovat na rozvoj občanských sociálních a personálních kompetencí/gramotnosti (dle definice specifických pravidel výzvy). Zacílení
  kroužků tak bude např. na životní prostředí a ochranu přírody, kulturní a duchovní hodnoty, chování v kriz. situacích, obecný prospěch a obecně prospěšnou činnost, události a vývoj veřejného života, týmové sportovní aktivity, projektový kroužek či sociální a personální
  kompetence. Prostřednictvím těchto kroužků je cíleno na smysluplné využití volného času žáků a zlepšení podmínek pro pokračování ve studiu. Hlavním cílem každého kroužku je zlepšit vztah žáků ke škole, umožnit nějaké zajímavé činnosti, dát možnost naučit se něco
  nového, prezentovat se a získat dovednosti v komunikaci nejen s vrstevníky. Dalšími cíli jsou socializace žáků, rozvoj jejich klíčových kompetencí, budování zdravého hodnotového systému a adekvátního sebevědomí.
 • KOORDINÁTOR INKLUZE VE ŠKOLE

V rámci aktivity budou dále podporovány pozice koordinátorů inkluze ve škole (dále též „koordinátor inkluze“) pro území Jesenicka, resp. partnerské školy. Aktivita do určité míry naváže na pozici koordinátor inkluze ve škole, která byla pilotně ověřena v projektu Škola pro všechny. Jedná se o koordinaci plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podporu rodičům i pedagogům školy, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání podporujících společné vzdělávání atd.

 • VÝJEZDOVÉ AKTIVITY
  V rámci aktivity budou realizovány výjezdové aktivity s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj. Tyto výjezdy budou určeny pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků. Vždy před realizací plánovaného výjezdu bude
  upřesněno téma, které se bude vždy zaměřovat na diskuzi alespoň v jedné z těchto oblastí: inkluzivní vzdělávání, prevence syndromu vyhoření či vzájemná spolupráce pedagogů. K danému tématu bude příslušet adekvátní seminář/workshop, který otevře následnou
  potřebnou diskuzi. Tématu tak bude uzpůsobeno vystoupení externího odborníka/lektora.
 • HOSPITACE A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE
  Cílem této aktivity je výměna zkušeností pracovníků škol, a to prostřednictvím vzájemných návštěv a sdílení dobré praxe. Témata návštěv budou cílena na oblast vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech tříd a začleňování žáků ze znevýhodněného prostředí do
  heterogenních kolektivů základních škol. Hlavním principem výměny zkušeností je vzájemná návštěva přímo v prostředí dané školy (i školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Právě v prostředí dané školy lze mnohem efektivněji a názorněji představovat různé činnosti, iniciativy, metody a systémy práce jednotlivých pracovníků, které se tak jednoduše stávají inspirací pro ostatní návštěvníky.
 • PERSONÁLNÍ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
  V rámci této aktivity dojde k významné personální podpoře partnerských škol, a to díky posílení personálního zabezpečení společného vzdělávání ve škole. V rámci projektu tak budou zajištěny personální podpory prostřednictvím školního asistenta a školního psychologa.

Aktuální informace naleznete na webovém portálu pro vzdělávání na Jesenicku
www.vzdelavanijesenicko.cz v záložce „projekty“.