Šablony II

V roce 2019 naše škola získala téměř tři miliony korun na realizaci projektu „Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník“. Díky tomu se naši pedagogové budou moci vzdělávat, ozvláštnit výuku prací v tandemu, tvořit projektové dny, či vzájemně spolupracovat v minitýmu. Naučí se také nové metody výuky a budou moci sdílet zkušenosti s kolegy z jiných škol. Klademe důraz na používání ICT ve výuce, s čím nám pomůže ICT technik a nová mobilní ICT zařízení. Velmi potřebný je také školní asistent. Opět bude podpořen školní klub a družina a těšíme se na další zajímavá setkání nejen s rodiči, ale i v širší komunitě.

Podrobná specifikace projektu:

Název projektu:                    Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník

Registrační číslo:                   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014464

Doba realizace projektu:      1.09.2019 – 31.08.2021

Operační program:               Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové náklady:                  2 982 981,- Kč 

Aktivity projektu:

 • Školní asistent
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.
 • Tandemová výuka na ZŠ
  Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 • Nové metody ve výuce v ZŠ
  Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků základních škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce s dalšími dvěma kolegy. Šablonou budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga.
 • Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
  Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.
 • Projektový den ve škole
  Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

 • důraz na aktivizační metody výuky;
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků;
 • důraz na mezipředmětovou spolupráci.
   
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.
 • Komunitně osvětová setkávání
  Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy. Základní škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy, případně děti z přípravné třídy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. Pro zachování komunitního charakteru aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců školy, rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i žáků) do přípravy, realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitně osvětové setkání musí podpořit rozvoj kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  Cílem je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ základní školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou „hostitelskou“ školu/školské zařízení a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
  Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.