Vize a strategie

VIZE 2022+

Jsme  SEBEVĚDOMÁ A OTEVŘENÁ ŠKOLA S NABÍDKOU.

Sebevědomá škola   

 • ví o svých kvalitách a na nich se soustavně rozvíjí, zná svou úlohu v místě a čase, má reálné cíle, na jejichž naplnění se podílí všichni spolupracovníci ve vzájemné důvěře a podporující atmosféře.
 • má propracovaný a vyvážený vzdělávací program reflektující změny ve společnosti zahrnující aktuální edukační témata s důrazem na průřezovou výuku klíčových kompetencí a gramotností pro 21. století. 
 • využívá z větší části jiné než frontální výukové formy, hojně zařazuje inovativní metody a nástroje do výuky, trvale podporuje vnitřní motivaci žáků nástroji formativního hodnocení.
 • pečuje o vzájemné vztahy a dobré klima, aktivně podporuje vzdělávání a spolupráci pedagogů a dalších zaměstnanců v souladu se strategií školy, soustavně buduje a posiluje svou image na veřejnosti.
 • disponuje kvalitním až nadstandardním zázemím na všech pracovištích, zejména funkčním zařízením v kmenových i odborných učebnách v souladu s požadavky na výuku dle aktuálního školního vzdělávacího plánu.

Otevřená škola

 • aktivně zajišťuje podmínky rovných příležitostí k úspěchu pro všechny žáky, vytváří klima, které podporuje respektující přístup, otevřenou komunikaci a trvalou spolupráci s žáky, s rodiči i s vnějšími subjekty.
 • investuje časové a personální zdroje  do tvorby zdravého třídního klimatu, v němž třídní učitel zastává roli lídra kolektivu, učitel je především mentorem výchovně vzdělávacího procesu a žáci se vzájemně podporují v dosahování vzdělávacích cílů.
 • umožňuje trvalou podporu pedagogům, žákům a rodičům prostřednictvím školního poradenského pracoviště v němž jsou koordinovaně zapojeni odborní pracovníci – školní psycholog, speciální pedagog a kariérový poradce.
 • aktivně ovlivňuje dění ve svém městě, svou činností podporuje prestiž jesenického regionu a průřezově se věnuje regionální výchově. V tomto duchu koncepčně spolupracuje s městskými a regionálními institucemi.
 • navazuje a udržuje nadregionální a zahraniční vazby s jinými školami a věnuje se mezinárodním vzdělávacím projektům v souladu se školním vzdělávacím plánem.

Škola s nabídkou

 • umožňuje žákům a rodičům podílet se na volbě vzdělávací cesty. S ohledem na individuální vzdělávací potřeby a nadání žáků nabízí ve všech ročnících integrované i volitelné podpůrné vzdělávací aktivity a projekty.
 • připravuje volitelnou nabídku doučování zaměřených na podporu žáků s horšími  vzdělávacími výsledky, žáků nadaných nebo připravujících se na přijímací řízení, dále nabídku školních kroužků pro hlubší rozvoj specifických kompetencí.
 • realizuje výuku dle pedagogiky Marie Montessori v tzv. “M” třídách na prvním stupni a zpracovává návaznou koncepci druhého stupně ZŠ Jeseník.
 • nabízí možnost zaměření II. stupně v rámci programů SPORT+, JAZYKY+, PŘÍRODA+, TECHNOLOGIE+ 
 • zajišťuje  ucelený systém kurzů (adaptačního, cykloturistického s EVVO tématikou, lyžařského, bruslařského a vodáckého), 
 • zřizuje přípravné třídy, pořádá adaptační kurz pro žáky nastupující do 1. ročníku.

Kompletní Strategie školy: Strategie_ZŠ Jeseník_VIZE2022+

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO

Školní plán EVVO 2022 - 2024

Fotografie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie
Vize a strategie