IKAP

(„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce)

Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety.
Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji a podpoření pedagogů v jejich odborném růstu. Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce. Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.
Naše škola se účastní projektu IKAP jako spolupracující ZŠ, Centrem kolegiální podpory je pro nás SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník. Od projektu očekáváme prohloubení spolupráce se SŠ, seznámení s tím, jak probíhá odborná výuka na SŠ, účast našich žáků na odborných kroužcích (kovářství, obrábění, svařování aj.).

Podrobná specifikace projektu:

Název projektu:
„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“
(projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů).
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375
Doba trvání projektu: 1.11.2017 – 31.10.2020
Realizátor: Krajský úřad Olomouckého kraje
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podrobnější informace naleznete na webu https://www.ikap.cz