MAP

V letech 2016 – 2018 se naše škola společně s dalšími 35 školami zapojila do projektu Města Jeseník „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“.

Mohli jsme se takto podílet na tvorbě plánu vzdělávání v našem regionu. Byli jsme nejen pravidelně informováni o tom, jak se plán tvoří, ale také jsme se aktivně podíleli na jeho tvorbě a připomínkování.

Součástí projektu bylo také prohlubování spolupráce mezi školami a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání. Rádi jsme se potkávali s ostatními školami, ale také s organizacemi působícími v oblasti neformálního či zájmového vzdělávání, zřizovateli, rodiči za účelem řešení místně specifických problémů a potřeb, a hledání dalších možných forem spolupráce.

V neposlední řadě nám MAP pomohl specifikovat naše investiční i neinvestiční priority.

Podrobná specifikace projektu:

  • Název projektu:                    Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník
  • Registrační číslo:                   CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000083
  • Doba trvání projektu:          1. 6. 2016 – 31. 5. 2018
  • Příjemce podpory:                Město Jeseník
  • Operační program:               Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Rozpočet:                              4.696.534,- Kč

Podrobnější informace o projektu naleznete na webovém portálu pro vzdělávání na Jesenicku www.vzdelavanijesenicko.cz v záložce „projekty“