Modernizace učeben

Modernizace učeben

V roce 2017 se naší škole podařilo uspět v konkurenci dotačních projektů a získat finanční příspěvek ve výši téměř 2,3 milionu korun na modernizaci odborných učeben a revitalizaci venkovního prostranství.

Jednalo se o učebny, v nichž probíhá výuka povinných jazykových předmětů, informačních technologií a přírodních věd. Dostali jsme tak příležitost pořídit vybavení a zařízení do odborných učeben nacházejících se na všech třech pracovištích školy, které odpovídá výuce 21. století a zajistí kvalitní výuku odborných předmětů na škole. Učebny, které to vyžadovaly, byly vybaveny novým funkčním nábytkem, který byl řešen tak, aby v každé tvořil jeden funkční ale i estetický celek (ať již z hlediska materiálového tak hlediska designového). Dále byly vybaveny potřebnými digitálními technologiemi, které jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí vzdělaného člověka. Žáci si nyní mohou osvojit práci s digitálními technologiemi v rámci vyhledávání a zpracování odborných informací a prezentování těchto informací vhodnou formou, čímž je podpořena odborná výuka.

Prostřednictvím získaných financí jsme také docílili zpříjemnění pobytu žáků, pedagogických pracovníků, ale i rodičů ve škole. Další úpravy totiž spočívaly v úpravě zeleně a venkovního prostranství ve školním areálu na ulici Nábřežní. Škola plánuje postupně revitalizovat celý venkovní areál. Projekt se však týkal pouze jedné z plánovaných etap revitalizace. Pro zajištění efektivity a přirozenějšího prostředí byly v areálu školy vysazeny stromy, živé ploty, byly založeny květinové záhony a nový parkový trávník. Venkovní prostranství bylo doplněno lavičkami s opěradly, které byly pevně zabudovány v zemi. Lavičky nyní slouží žákům při čekání na výuku, v období přestávek, pedagogům při využití volného času, či přípravách na hodinu.

Výstupy projektu představují efektivní cestu k dosažení odborných kompetencí žáků a k jejich
následnému bezproblémovému přechodu na navazující studium a uplatnění se na trhu práce.

Základní informace o projektu:

  • Název projektu: Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II
  • Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007609
  • Název programu: Integrovaný regionální operační program
  • Datum zahájení: 1. 12. 2017
  • Datum ukončení: 31. 12. 2018
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 355 105,- Kč
  • Dotace 95 %: 2 237 349,75 Kč
  • Dofinancování – škola 5 %: 117 755,25 Kč