Šablony 2017 – ZŠ Jeseník

V roce 2017 naše škola získala téměř dva miliony korun na realizaci projektu „Šablony 2017 – ZŠ Jeseník“. Díky tomu se naši pedagogové mohli vzdělávat, ozvláštnit výuku prací v tandemu, našim žákům byl k dispozici psycholog, proběhlo doučování, byl podpořen školní klub, ale také jsme mohli uskutečnit zajímavá setkání s rodiči.

Podrobná specifikace projektu:

 • Název projektu:                    Šablony 2017 – ZŠ Jeseník
 • Registrační číslo:                   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004276
 • Doba realizace projektu:      1.09.2017-31.08.2019
 • Operační program:               Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Celkové náklady:                  1 688 697,00 

Aktivity projektu:

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.
 • Školní psycholog
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Tandemová výuka na ZŠ
  Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Ke stažení