Škola pro všechny

Od července roku 2016 se naše škola spolu s dalšími 14 školami našeho regionu zapojila do projektu realizovaného městem Jeseník s názvem „Škola pro všechny“ s rozpočtem přes 25 mil. Kč.

Cílem projektu byla podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, zejména pak vyrovnávání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V rámci projektových aktivit tak bylo cíleno na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání, podporu školních poradenských pracovišť, podporu prostřednictvím zavedení pozice školního asistenta a rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Naši žáci se tak mohli zúčastnit doučování, kroužků, tutorství, zatímco pedagogové využívali možnosti rozvoje znalostí a dovedností zejména v oblasti inkluze (realizace vzdělávacích kurzů, seminářů, odborných poradenství a také supervizních setkání).

Podpůrná personální opatření ve školních poradenských pracovištích byla provázána s podporou zavedení tolik potřebných pozic koordinátora inkluze na škole a školního asistenta.

Podrobná specifikace projektu:
Název projektu: Škola pro všechny
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000206
Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové náklady: 25 085 947 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 • Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání
  Podaktivita doučovací skupiny se zaměřila na pomoc s procvičováním školní látky, její podrobnější výklad apod. Druhá podaktivita, tutorství, se zaměřila na motivaci žáků ke vzdělávání a smysluplné využití jejich volného času. Třetí podaktivitou byly kroužky klíčových kompetencí ve školách.
 • Podpora školních poradenských pracovišť
  Druhá aktivita projektu znamenala personální, ale i materiální podporu pro aplikaci novelizace školského zákona a efektivnější práci s žáky se SVP. V rámci aktivity došlo k personálním opatřením – přijetí specialisty a pilotnímu ověření pozice koordinátora inkluze na škole. Tito koordinátoři se aktivně zapojovali do vytváření inkluzivního prostředí ve škole.
 • Podpora prostřednictvím školního asistenta
  Práce s cílovými skupinami byla podpořena prostřednictvím zavedení a personálního obsazení pozice školního asistenta. Tento pracovník působil na jednotlivých školách (resp. pracovištích) a poskytoval základní nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování, zprostředkovával komunikaci s komunitou, rodinou a školou a pomáhal při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.
 • Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou
  Cílem této aktivity bylo nastavení funkčního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy
  Koordinátoři inkluze se pravidelně setkávali společně se supervizorem inkluze, který napomáhal k efektivnější práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření, ale i s pedagogickými pracovníky škol.
 • Další vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
  Aktivita byla zaměřena na osobnostní rozvoj pedagogů a zvyšování kompetencí v oblasti společného vzdělávání.
 • Podpora pedagogických pracovníků při detekci a intervenci ohrožených dětí
  Aktivita projektu zaměřená na vzdělávání v oblasti detekce a intervence ohrožených dětí.

Podrobnější informace naleznete na webovém portálu pro vzdělávání na Jesenicku
www.vzdelavanijesenicko.cz v záložce „projekty“.

Odkaz