Ochrana oznamovatelů

WHISTLEBLOWING

Dne 17. 12. 2021 vešla v platnost nová směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob,
které oznámili porušení práva Unie. Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního
oznamovacího systému, a to buď e-mailem whistleblowing@mujes.cz, nebo v listinné
podobě na adresu Města Jeseník s označením „Pouze k rukám „příslušné osoby“ –
interní auditor“, dále je možné oznámení učinit na telefonním čísle 584 498 426,
případně osobně u příslušné osoby: Ing. Jitka Zatloukalová, budova IPOS, Karla
Čapka 1147/10, č. dveří 244. Oznámení je možné také učinit přímo na Ministerstvu vnitra, a to prostřednictvím jejich oznamovacího systému.
Oznámení mohou podávat zaměstnanci  Základní školy, uchazeči o zaměstnání, zastupitelé, stážisté,
praktikanti, osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, jakož i
osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem plnění
je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění.